Điểm yếu của Python được yêu thích

Diem Do

  Python là một ngôn ngữ linh động phổ biến, ngắn gọn và có một cộng đồng lớn yêu thích. Nhưng họ đã kiên trì chuyển đổi từ dòng 2.x lên dòng 3.x.   Ngôn ngữ hiển thị là một...

Xem chi tiết