UseState trong React Hook

Tram Ho

**useState()** là một hook cơ bản giúp sử dụng state trong Functional Component. Hook này nhận vào input là một giá trị hoặc function và output là một mảng có hai phần tử tương ứng cho state và setState. Khi...

Xem chi tiết

Phương thức POST trong Python

Tram Ho

Thư viện yêu cầu (Requests library) là một mặt rất quan trọng của Python để tạo ra những yêu cầu HTTP tới một đường dẫn (URL) cụ thể nào đó. Bài viết này nhằm hướng dẫn tạo yêu cầu POST...

Xem chi tiết