Giao diện lập trình ứng dụng của Gmail

Diem Do

Giao diện lập trình ứng dụng của Gmail là gì?

 

 

 

Giao diện lập trình ứng dụng của Gmail mang đến sự linh hoạt cho bạn, giúp bạn truy cập một cách NHẸ NHÀNG đến hộp thư của người sử dụng,  với giao diện tự nhiên gồm  Chủ đề(Threads), Tin nhắn (Messages), Nhãn (Lables), Hộp thư nháp(Drafts), và Lịch sử(History). Từ việc lựa chọn ngôn ngữ hiện đại của bạn , những ứng dụng của bạn có thể sử dụng Giao diện lập trình ứng dụng để thêm vào các tính năng của Gmail như:

 • Đọc tin nhắn từ Gmail 
 • GỞi thư điện tử(email)
 • Sửa chữa các thẻ đã áp dụng cho tin nhắn hoặc các chủ đề.
 • Tìm kiếm các tin nhắn hoặc các chủ đề đặc biệt

 

Tất cả những gì bạn cần để sử dụng Giao diện lập trình ứng dụng là thư việc khách hàng dành cho sự lựa chọn ngôn ngữ của bạn và một ứng dụng có thể xác thực người dùng Gmail.

 

Lưu ý: Giao diện lập trình ứng dụng không nên dùng để thay thế  IMAP dành cho việc truy cập đến email khách hàng một cách đầy đủ. Thay vào đó hãy xem IMAP và SMTP.

 

Những trường hợp điển hình được sử dụng

Giao diện lập trình ứng dụng của Gmail có thể được dùng trong một loạt những ứng dụng khác nhau, thông thường bao gồm:

 

 • Chỉ đọc các mail khai thác, lập chỉ mục và sao lưu
 • Quản lý nhãn(lable) (thêm/xóa nhãn)
 • Tự động gởi tin nhắn hay có chương trình gởi tin nhắn

 

Hãy nhìn tổng quan API về mô tả chung của API và cách dùng của nó. Để biết thông tin chi tiết nguồn và phương pháp của API,   

hãy tham khảo tài liệu về Giao diện lập trình ứng dụng của Gmail.

 

Làm thế nào để tôi có thể tìm hiểu thêm?

 

Sử dụng những tài liệu này và bắt đầu xây dựng ứng dụng Gmail ngay hôm nay:

 

 • Thư viện của khách hàng có sẵn để tải xuống một số ngôn ngữ và đơn giản hóa việc yêu cầu Giao diện lập trình ứng dụng 
 • Sự bắt đầu nhanh sẵn có trong một loạt những ngôn ngữ lập trình, để cho bạn có thể làm việc ngay lập tức.
 • Những chủ đề hướng dẫn cho developer sẽ giúp bạn hiểu hơn về cách thực hiện các trường hợp cụ thể
 • Tài liệu tham khảo Giao diện lập trình ứng dụng  giúp bạn hiểu chi tiết về mỗi nguồn tài nguyên và các phương thức trên Giao diện lập trình ứng dụng của Gmail.

 

Ngoại trừ những thứ khác đã được ghi chú, nội dung của trang này được cấp phép cho Creative Commons Attribution 3.0 License, và những ví dụ mã hóa được cấp phép cho Apache 2.0 License. Để biết thêm chi tiết , hãy xem những chính sách của trang web.

 

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : developers.google.com