Những cuốn sách hay về lập trình PHP

Tram Ho

I. Giới thiệu: 1. PHP là gì ? PHP (viết tắt hồi quy của Hypertext Preprocessor) là ngôn ngữ lập trình đa mục đích. Cụ thể hơn, PHP là ngôn ngữ kịch bản mã nguồn mở, chạy ở phía server...

Xem chi tiết