10 câu hỏi JavaScript để hiểu rõ hơn

Tram Ho

1. So sánh sort của Array [crayon-5f038b45060c8357518822/] Trước tiên chúng ta cần biết hàm sort nó làm cái gì, nó sắp xếp lại các phần tử, hiển nhiên, sau đó trả về cho tham chiếu ban đầu, không thay đổi...

Xem chi tiết