Vì sao các dịch vụ API cần thông minh hơn để tương tác.

Diem Do

Một trong những thách thức của việc tích hợp services REST hoặc SOA chính là tính dễ vỡ. Theo Jason Bloomberg của EnterpriseWeb, cấu hình tích hợp thường phá vỡ khi thay đổi được thực hiện để metadata liên kết với APIs.

Trong một bài viết gần đây, Jason đã chỉ ra rằng: “Cho dù đó là các Web Services, RESTful APIs, hay một vài dạng khác của interface ghép đôi lỏng (loosely-coupled interface), thì mỗi phương pháp tích hợp phần mềm ngày nay thực tế có xu hướng phá vỡ các tương tác khi APIs liên kết với metadata.

Để kết luận, Jason, một người ủng hộ SOA trong thời gian dài và là tác giả của The Agile Architecture Revolution, đề xuất “kiến trúc theo hướng tác nhân” (Agent Oriented Architecture – AOA), trong đó các intelligent agents xử lý các thay đổi trong APIs. (EnterpriseWeb cung cấp một sản phẩm như vậy). Intelligent agents có thể “giải quyết sự khác biệt trong bối cảnh tương tác giữa các thiết bị đầu cuối (endpoint) của phần mềm khác nhau một cách tự động và trong thời gian thực (real time)”, ông viết.

Một intelligent agent phải là trung gian giữa các client và nguồn của service, về bản chất như là một RESTful client, kể cả khi client của phần mềm không phải, Jason giải thích. Một intelligent agent có thể tương tác với bất kỳ dạng nào của nguồn thông tin, và “xây dựng một sự ứng phó dựa vào nguồn thông tin hiện hữu mới nhất và thích đáng nhất”

Ông nói thêm, đừng nhầm lẫn service broker truyền thống với intelligent agents. Trong khi broker truyền thống “phải dựa vào những logic chuyển đổi tĩnh để giải quyết khác biệt thiết bị đầu cuối (endpoint), một intelligent agent cần phải biên dịch metadata, cũng như các quy tắc và chính sách, và các dữ liệu bên dưới để tạo ra tương tác thời gian thực để duy trì business context – một ví dụ cho sự kết hợp linh động, nguyên lý chính của AOA “.

Jason còn nói thêm, AOA giúp các công ty tiến xa hơn kiến trúc API tĩnh truyền thống, điều mà hiện nay biểu thị cho nhiều nỗ lực tích hợp. “Tiêu điểm của cả SOA và REST là cùng được xây dựng trên interface ghép đôi lỏng (loosely-coupled interface): tĩnh (static), liên kết interface bởi WSDL và các metadata chính sách khác khi các interface này là Web Services, hoặc các Interner Media Types và metadata liên quan cho các tương tác RESTful”, ông viết. “Không có phương pháp tiếp cận nào đối phó tốt với sự thay đổi. Ngược lại, AOA dựa vào sự kết nối động để tự động phản ứng với thay đổi, từ khi các agent biên dịch metadata hiện tại cho mỗi tương tác trong thời gian thực.”

Chia sẻ bài viết ngay