10 năm tiến hóa của một lập trình viên

Tram Ho

Năm đầu tiên:

Năm thứ 2:

Năm thứ 3:

Năm thứ 5:

Năm thứ 10:

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Medium