Cấu trúc CSS Box Model

Tram Ho

Tìm hiểu về CSS Box Model Ở trong HTML với mọi element chúng ta có thể gọi nó là một cái "hộp". Và trong CSS thì thuật ngữ Box Model dùng để nói về design và layout. Chúng ta có...

Xem chi tiết

Generics trong Kotlin

Tram Ho

Generics có nghĩa là chúng ta sử dụng một class hoặc một cách implement theo cách rất chung chung. Ví dụ, interface List cho phép chúng ta tái sử dụng code. Chúng ta có thể tạo một danh sách String,...

Xem chi tiết

Mẫu trang trí

Tram Ho

Define The decorator pattern sửa đổi hành vi của một đối tượng cốt lõi mà không thay đổi định nghĩa lớp hiện có của nó. The decorator pattern có hai thành phần chính: một đối tượng cốt lõi sẽ được...

Xem chi tiết

Dao găm cơ bản

Tram Ho

Dagger basic Manual dependency injection hoặc service locators trong ứng dụng Android có thể gặp vấn đề tùy thuộc vào quy mô dự án của bạn. Bạn có thể hạn chế sự phức tạp của dự án khi nó tăng...

Xem chi tiết

Log trong Swift với OSLog

Tram Ho

Khi cần phải sử dụng Log trong swift, điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến thường là print và NSLog. Tuy nhiên, gần đây Apple đã giới thiệu 1 chuẩn mới cho việc Log khi lập trình dưới dạng unified...

Xem chi tiết