Cấu hình basic authencation trong spring boot

Tram Ho

1. Thư Văn

2. Quảng chí

File application.yml

** tập lệnh databse auth_server **

3. Kiểm tra

Chạy yêu cầu lên và yêu cầu

Kết cấu cơ bản không thể yêu cầu và phản ứng Xác thực cơ bản, xác thực cơ bản Tên người dùng, mật khẩu ( trong người dùng )

Các bạn có ý tưởng trong tiêu đề tab

Kết qua like các bạn have nhìn thấy our Đà yêu cầu been api / kiểm tra

Sau khi bạn yêu cầu bạn yêu cầu bạn đăng nhập phiên họp

Phần còn lại của bạn

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo