Configure basic authencation in spring boot

Tram Ho

1. Thư viện

2. Cấu hình

File application.yml

**script tạo databse auth_server **

3. Test

Run ứng dụng lên và bắt đấu dùng postman để request

Kết quả chúng ta không thể request và trả về lỗi 401 bởi vì chưa sử dụng basic authentication

Chúng ta sử dụng basic authentication ,hãy xem minh họa dưới đây

Chúng ta nhập user name , password (trong bảng users)

Các bạn để ý trong tab header chúng ta thấy Authorization đã được thêm vào với value Basic bm9uYW1lOjEyMzQ1Ng==

Kết qua như các bạn đã nhìn thấy chúng ta đã request được api /test

Sau khi bạn các bạn thực hiện request thành công thì trong postman sẽ xuất hiện cookies nó , map với 1 session ở trên server xác thực việc bạn đã authentication vì vậy ở lần request tiếp theo bạn sẽ không cần gắn Authorization vào header cho dến khi session hết hạn

Vậy là xong hẹn gặp lại các bạn trong bài viết tiếp theo.

Share the news now

Source : Viblo