Apache Presto – Cấu hình và công cụ quản trị

Tram Ho

Bài viết hôm nay sẽ đề cập đến việc setting cấu hình cho Presto và giao diện quản trị của nó.

1. Cấu hình

Presto Verifier

Presto Verifier có thể được sử dụng để kiểm tra Presto với một cơ sở dữ liệu khác (chẳng hạn như MySQL) hoặc để kiểm tra hai cụm Presto với nhau.

Tạo CSDL trong MySQL

Mở MySQL Server và tạo một CSDL sử dụng lệnh command sau :

Bạn vừa tạo xong CSDL “test” trong server. Tạo bảng và load nó bằng truy vấn sau.

Thêm Cài đặt Cấu hình

Tạo tệp thuộc tính để định cấu hình trình xác minh (verifier) –

Ở đây, trong trường query-database, nhập các chi tiết sau – tên cơ sở dữ liệu mysql, tên người dùng và mật khẩu.

Download JAR file

Tải Presto-verifier jar file ở link sau:
https://repo1.maven.org/maven2/com/facebook/presto/presto-verifier/0.149/
=> Tải presto-verifier-0.149-executable.jar

Execute JAR

Execute file JAR sử dụng lệnh command

Chạy Verifier

Chạy verifier sử dụng lệnh command sau:

Tạo bảng

Tạo một bảng đơn giản trong CSDL “test” sử dụng truy vấn sau:

Chèn bảng

Sau khi tạo bảng, chèn 2 record sử dụng truy vấn sau:

Chạy truy vấn Verifier

Thực thi truy vấn mẫu sau trong verifier terminal (./verifier config.propeties) để check kết quả verifier.

Mẫu truy vấn

Ở đây, truy vấn select * from mysql.test.product đề cập đến danh mục mysql, test là tên CSDL và product là tên bảng. Theo cách này, bạn có thể truy cập mysql connector sử dụng Presto server.

Tại đây, hai truy vấn select giống nhau được test với nhau để xem hiệu suất. Tương tự, bạn có thể chạy các truy vấn khác để test kết quả hiệu suất. Bạn cũng có thể kết nối 2 cụm Presto để check kết quả hiệu suất.

2. Công cụ quản trị

Ở chương này, chúng ta cùng thảo luận về các công cụ quản trị trong Presto. Cùng bắt đầu với Giao diện Web của Preso nhé.

Giao diện Web

Presto cung cấp giao diện web để theo dõi và quản lý các truy vấn. Nó có thể được truy cập từ số cổng được chỉ định trong Config Properties của bộ điều phối.
Khởi động Presto server và Presto CLI. Sau đó bạn có thể truy cập vào giao diện web từ url sau – http://localhost:8080/

Bạn sẽ thấy giao diện tương tự như màn hình trên.

Tại đây, trang chính có một list truy vấn cùng với thông tin như ID quy vấn unique, text truy vấn, trạng thái truy vấn, phần trăm hoàn thành, username và nguồn gốc truy vấn. Những truy vấn cuối cùng đang chạy đầu tiên, sau đó là những truy vấn đã hoàn thành hoặc không hoàn thành được hiển thị ở dưới cùng.

Điều chỉnh hiệu suất trên Presto

Nếu cụm Presto đang gặp bất kỳ sự cố nào liên quan đến hiệu suất, hãy thay đổi cài đặt cấu hình mặc định của bạn thành cài đặt sau.

Config Properties
  • task. info -refresh-max-wait − Giảm tải công việc của bộ điều phối.

  • task.max-worker-threads − Tách quy trình và gán cho từng node worker.

  • distributed-joins-enabled − Các phép nối phân tán dựa trên băm.

  • node-scheduler.network-topology − Đặt cấu trúc liên kết mạng thành bộ lập lịch.

Cài đặt JVM

Thay đổi cài đặt JVM mặc định của bạn thành cài đặt sau. Điều này sẽ hữu ích cho việc chẩn đoán các vấn đề thu gom rác.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo