Viết ít code hơn với CSS variables

Tram Ho

Chắc hẳn, làm việc với CSS thì mọi người cũng từng nghe tới khái niệm variables,

Ta có thể khai báo variables trong CSS như sau

Và sau đó dùng lại các variables này ở nhiều chỗ, qua đó giúp việc maintain code dễ hơn

Ngoài cách dùng này ra, chúng ta còn có thể override lại các variables để giảm thiệu việc phải viết lại code nhiều lần.

Override variables

Giả sử ta có những element sau

Để áp dụng các modifier cho class box ta sẽ phải viết như sau

Như trên thì ta thấy việc viết bình thường mất rất nhiều code, và đây là lúc mà CSS variables phát huy tác dụng của nó

Ngoài trường hợp trên, chúng ta có thể áp dụng cách nào vào nhiều trường hợp khác nữa

Việc sử dụng CSS variables sẽ giúp chúng ta tránh phải lặp lại code nhiều lần

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo