Tạo và verify captcha trong framework ABP

Tram Ho

 

sequence diagram

 

Source tại: https://github.com/ngotruong09/AbpCaptcha.git

Tổng quan

Đây là một thư viện tạo captcha được sử dụng trên framework Abp. Các chức năng chính:

  • [x] Tạo captcha
  • [x] Verify captcha

Cách sử dụng

Install package từ nuget hoặc clone source here để sử dụng:

Tiếp theo, thêm [DependsOn(typeof(CaptchaModule))] vào class ABP module trong project của bạn.

Sau đó, sử dụng service ICaptchaEngine để GetCaptcha/VerifyCaptcha captcha.

Cách cấu hình

Cấu hình trong file appsettings.json

Hoặc trong ConfigureServices :

Ý nghĩa một số tham số cấu hình:

  • FontFamilies : font của captcha (hình);
  • Timeout : thời gian expired của captcha, thời gian chờ người dùng nhập captcha, tính bằng giây;
  • Pattern : các kí tự có thể có mặt trong captcha;
  • SizeText : số lượng kí tự trong captcha;
  • DrawLines : số đường line trong captcha (chủ yếu tạo độ nhiễu)
  • Width : kích thước chiều rộng của hình captcha
  • Height : kích thước chiều dài của hình captcha

Ví dụ một số cấu hình:

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo