Tạo carousel hiệu quả với Slick

Tram Ho

Giới thiệu

Slick là một thự viện javascript rất phổ biến dùng để tạo carousel một cách hiệu quả và dễ dàng.
Nó hỗ trợ khá dầy đủ tình năng cho carousel như sau:

 • Fully responsive. Scales với container .
 • Separate settings cho từng breakpoint
 • Swipe enabled / disabled
 • Desktop mouse dragging
 • Infinite looping.
 • Hỗ trợ arrow key navigation
 • Thêm, xoá, lọc các slides
 • Autoplay, dots, arrows, callbacks, etc…

Cài đặt

 • Thêm slick.css vào trong <head>

Nếu bạn download bộ thư viện này về, bạn cần copy file slick.css này và import vào trong project của bạn.

hoặc dùng CDN:

 • Thêm slick.jstrước thẻ đóng <body> sau jQuery. jQuery là phải required.

hoặc dùng CDN:

 • Package Managers

Bower

bower install --save slick-carousel

NPM

npm install slick-carousel

Đến đây là xong, bạn có thể bắt đầu dùng được thư viện này rồi.

Cách sử dụng

 • Set up HTML:

 • Initialize carousel slider:

Bạn cũng có thể dùng Data Attribute Settings như sau:

Refresh browser, bạn sẽ nhận được carousel với các setting default.

Một số settings

Ơ trên là default setting của nó. Có khá nhiều settings bạn có thể dùng tuỳ thuộc vào yêu cầu thực tế của mình.

 • Default:

 • Multiple sliders:

 • Lazy Loading:

 • autoplay:

 • Fade:

 • Center Mode:

Ở đây là một số settings cơ bản thường dùng, còn có nhiều settings nữa bạn có thể tìm thêm trong document của nó.

https://github.com/kenwheeler/slick/

https://kenwheeler.github.io/slick/

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo