Tài liệu thực hành lập trình mạng C#

Nếu theo nghĩa bao quát thì Lập trình mạng đóng vai trò rất rộng rãi trên nhiều phương diện. Nhưng riêng đối với môn học này, chúng ta sẽ tập trung đi sâu vào lập trình socket, cách viết các chương trình giao tiếp, tạo kết nối giữa client và server theo mô hình One Server – One Client và Concurrent Server (Nhiều Client kết nối cùng lúc) để trao đổi thông tin, remote control, cài trojan, telnet, 

Download ngay: Tại đây

Chia sẻ bài viết ngay