[Swift 2] Initialization: Designated vs Convenience

Về mặt định nghĩa, Initialization là quá trình “khai sinh” ra các instance cho Class, Struct, Enum. Ta có thể dùng nó để khởi tạo các biến (properties) hoặc làm những tác vụ cho lần đầu tiên, trước khi các đối tượng sẵn sàng để đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên trong Swift quá trình này không phải diển ra 1 cách thông thường mà phải thông qua một số “luật” để đảm bảo việc khởi tạo các giá trị và đối tượng trở nên an toàn hơn.

ITZone via IDE Academy

Chia sẻ bài viết ngay