Sử dụng Room database trong Android

Tram Ho

Trong bài viết này, chúng ta sẽ làm việc với Room database.
Room là một cơ sở dữ liệu ORM dựa trên SQLite database.
Room là cơ sở dữ liệu được giới thiệu bơi Google, cho phép bạn dễ dàng thao tác các truy vấn SQLite trong Android.

1. Chuẩn bị

  • Android Studio 3.0 trở lên

2. Tạo Android Project

  • Trong app/build.gradle, thêm các dependency sau để sử dụng Room :

  • Trong build.gradle của Project, thêm google() reposity :

3. Thêm Room Entities

  • Tạo class Item như sau :

4. Tạo DAO Interface

5. Thêm các truy vấn

Room cho phép bạn thực hiện các truy vấn SQL như thêm, sửa, xóa.

Import các class sau :

Và thêm các method :

Truy vấn Item theo id như sau :

6. Tạo Room Database

7. Khởi tạo Database

Khởi tạo database trong hàm onCreate() của MainActivity như sau :

Cuối cùng, chúng ta tạo các phương thức tạo, thêm, sửa , xóa, và cập nhật dữ liệu trong database như sau :

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo