Sử dụng LogViewer trong Laravel

Tram Ho

Laravel có 1 hệ thống logging rất dễ dàng sử dụng được lưu trong dưới dạng 1 file txt log. Nhưng đó cũng chính là nhược điểm của text file.
Nó khá khó khăn cho các developer để đọc, tìm kiếm các lỗi, thông tin cần thiết. LogViewer đã giải quyết được các vấn đề đó, biến text log file thành giao diện người dùng trực quan sinh động

Log file trước khi dùng LogViewer

Sau khi dùng LogViewer có giao diện

Cài đặt LogViewer

Chạy command

Cấu hình

Với laravel > 5.5

 • Chỉnh sửa file môi trường .env LOG_CHANNEL=daily
 • Publish cấu hình logviewer bằng command: php artisan log-viewer:publish

Với laravel <=5.5

 • Chỉnh sửa APP_LOG=daily trong file .env
 • Thêm dòng code ArcanedevLogViewerLogViewerServiceProvider::class, vào array providers trong file config/app.php
 • Và cuối cùng cũng chạy command để publish cấu hình logviwer: php artisan log-viewer:publish

Chạy Logviewer

Để view log laravel bằng Logviewer bạn access qua đường link: http://yourrooturl/log-viewer (ex: http://127.0.0.1:8000/log-viewer).
Ta sẽ thấy giao diện Logviewer dưới đây

Logviewer có nhiều loại theo mức độ từ cao đến thấp:

 • Emergency
 • Alert
 • Critical
 • Warning
 • Notice
 • Info
 • Debug

Thử tạo một số ví dụ cho các loại log trên

Sau đó load lại trang index để cho hệ thống thực hiện việc log các thông tin.
Reload lại Logviewer ta được kết quả

Như các bạn thấy Logviewer rất tiện lợi, không chỉ giúp ích cho các developer mà nó còn rất hữu ích cho các nhà kiểm thử (tester) để dễ dàng hơn trong việc đảm bảo chất lượng của dự án

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo