Sử dụng IHttpClientFactory để gọi Web API trong ASP.NET Core

Tram Ho

Nếu bạn đã làm việc với ASP.NET Core Web API trước đây, rất có thể các bạn đã sử dụng HttpClient để gọi chúng. Mặc dù việc khởi tạo trực tiếp HttpClient là cách sử dụng phổ biến, nhưng có một cách khác tốt hơn để thay thế. Thay vì khởi tạo HttpClient, bạn sử dụng IHttpClientFactory để lấy bản sao của HttpClient.Do đó, đối tượng HttpClient thu được có thể sử dụng để gọi Web API. Trong bài biết này tôi sẽ thảo luận 3 cách để lấy instance của HttpClient sử dụng IHttpClientFactory.

Những ví dụ được thảo luận trong bài viết giả sử bạn có một Web API như bên dưới:

ValuesController (một Web API) chứa action Get(), hàm này trả về một mảng string – Hello World!, Hello Galazy!, và Hello Universe!
Web API này được triệu gọi ở HomeController. Như vậy, bạn sẽ cần đối tượng HttpClient để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Hãy xem những cách khác nhau để lấy được một HttpClient instance với việc sử dụng IHttpClientFactory.

Kĩ thuật cơ bản để lấy được HttpClient

Trong kĩ thuật này bạn sử dụng phương thức AddHttpClient() với IServiceCollection bên trong phương thức ConfigureServices() như code bên dưới:

Tiếp theo bạn có thể inject IHttpClientFactory vào HomeController:

Tiếp đến, bạn có thể lấy được instance của HttpClient như thế này:

Chú ý rằng làm thế nào phương thức CreateClient() của IHttpClientFactory được sử dụng để lấy được instance của HttpClient ? Làm thế nào để tạo ra instance đó là công việc của CreateClient(). Khi đã lấy được rồi, bạn có thể cấu hình nó theo yêu cầu của bạn. Ví dụ, ở đây bạn thiết lập thuộc tính BaseAddress để tạo ra base address của Web API. Tiếp đó bạn xử lý để gọi GetAsync() chính là triệu gọi action Get() của Web API.

Dữ liệu JSON được trả về từ action Get() được deserialized sử dụng class JsonSerializer của System.Text.Json . Tiếp theo dữ liệu được gửi đến view Index trên trang.

Lấy được từ cấu hình trước và tên Client

Đôi khi bạn cần các instances của HttpClient mỗi cái có một cấu hình riêng biệt. Trong khi gọi phương thức AddHttpClient() bạn cũng có thể chỉ định thông tin cấu hình và tên như code dưới đây:

Ở đây, bạn đã tạo một client có tên là ‘myclient‘ có cấu hình nhất định (ở trường hợp này là BaseAddress). Bất kì khi nào bạn cần instance này bạn có thể nhận nó giống như sau:

Chú ý rằng phương thức CreateClient() bây giờ chỉ định tên của client. Khi đó ‘myclient‘ đã có BaseAddress được cấu hình ở class Startup, code trên không set thuộc tính BaseAddress nữa và xử lý gọi phương thức GetAsync().

Lấy được một typed client

Một typed client là một đóng gói cấu hình được yêu cầu và Web API gọi thông qua một tập các phương thức. Class bên dưới triển khai một typed client:

Như bạn có thể thấy, class MyTypedClient có một thuộc tính public được đặt tên là Client, nó là type của HttpClient . Thuộc tính này được gán một giá trị trong constructor thông qua dependency injection. Phương thức GetData() thực hiện tất cả cấu hình gọi Web API và trả về dữ liệu được yêu cầu tới client.

Do đó, các phần khác của ứng dụng không cần biết API được gọi như thế nào hoặc cấu hình nào là cần thiết. Các phần khác của hệ thống chỉ cần sử dụng đối tượng MyTypedClient để hoàn thành công việc của mình.

Khi MyTypedClient sẵn sàng đăng kí trong ConfigureServices() như code bên dưới:

Để inject đối tượng MyTypedClient trong HomeController bạn sẽ viết như sau:

Tiếp theo, bạn có thể sử dụng đối tượng typed client trong action Index() như bên dưới:

Tổng kết

Bài viết đã trình bày 3 cách để tạo một instance của HttpClient thông qua IHttpClientFactory. HttpClient là phổ biến và dễ sử dụng, tuy nhiên nó có những vấn đề mà chúng ta cần cân nhắc khi sử dụng. Về IHttpClientFactory cho ta thêm nhiều lựa chọn cấu hình sử dụng và tính năng, trong khi vẫn đảm bảo thay thế những gì HttpClient có thể làm. Các bạn có thể tìm hiểu thêm ưu nhược điểm của chúng ở bài viết Use HttpClientFactory to implement resilient HTTP requests. Hy vọng mang đến cho các bạn những điều bổ ích.

Bài viết được dịch từ nguồn:
http://www.binaryintellect.net/articles/1ec182b1-6d47-42da-92b6-c38279b28b20.aspx

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo