Sử dụng Collection Get First và Last Item trong Laravel

Tram Ho

Bài viết này mình sẽ chia sẻ cách sử dụng laravel collection để lấy phần tử đầu tiên và cuối cùng trong collection.
Bạn có thể lấy bản ghi đầu tiên và cuối cùng từ collection trong laravel 6+ trở nên.
Các bạn xem 2 ví dụ bên dưới để hiểu hơn nhé.

Get First Item:

Controller Code:


 

Output:


 

Get Last Item:

Controller Code:


 

Output:


 

Hy vọng bài viết này giúp ích cho các bạn!

Chia sẻ bài viết ngay