Chuỗi JavaScript thành mảng

Tram Ho

Convert String to Array JavaScript? Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng thảo luận về cách chuyển đổi từ String to Array javascript. Ở hướng dẫn này, chúng tôi cố gắng tìm hiểu rất nhiều ví dụ để cho các bạn một cách nhìn rõ ràng và tổng thể nhất.
Đầu tiên, chúng tôi muốn các bạn hiểu qua một phương thức rất gần gũi với mối devjs đó là method Split(). Nhưng trước hết, chúng tôi muốn các bạn đừng nhầm lẫn về split(), splice(), slice().

Cú pháp method Split()

String to Array JavaScript Using JavaScript Examples

Đây là một ví dụ đơn giản:

Không có Separator – str.split();

Empty String Separator – str.split(”);

Separator – str.split(‘|’);

| có thể là một ký tự khác cần split

| có thể là một ký tự khác cần split, ví dụ : “,,”

separator có thể là Regular Expression

Optional Limit Argument – limit array return

Giờ đây chúng ta có thể giới hạn những items trả về trong array.

Ref: https://www.tutsmake.com/javascript-convert-string-to-array-javascript/

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo