Setup môi trường development cơ bản cho React Typescript

Tram Ho

Thiết lập ESlint TypeScript

Cách sử dụng:

Cấu hình .eslintrc

Thiết lập đẹp hơn

Cách sử dụng:

Cấu hình .prettierrc:

Tập lệnh thiết lập trong gói.json:

Kiểm tra quy tắc eslint-typecript:

Làm đẹp mã với Prettier:

Ngăn chặn lỗi của ESLint và định dạng

Cài đặt lint-staged và husky

Thiết lập tập lệnh lint-staged và husky trên pack.json

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo