Giá trị chính và giá trị tham chiếu

Tram Ho

Trong bài viết này, mình xin giới thiệu tới bạn đọc Khái niệm về Variable và các hoạt động của nó ở trong Javascript

1. Khái niệm cơ bản

Trong Javascript, variable được lưu trữ bởi 2 loại giá trị: Primitive ValueReference Value

Primitive Value (6) : null, undefined, number, string, boolean, symbol

Reference Value (1): object

Nhìn vào đây thì các bạn sẽ thấy thắc mắc, NaNArray. Hai thằng này thường gặp những lại không thấy xếp vào loại nào.

Primitive Value: NaN có kiểu là number

Refernce Value : array có kiểu là object

Các bạn có thể kiểm chứng bằng việc dùng câu lệnh typeof

2. Copying Primitive Value

Khi bạn chỉ định một variable a lưu trữ Primitive Value vào một variable b. Value được tạo ở variable a sẽ tạo và copy vào variable b

Hay xem ví dụ sau:

  1. Khái báo một variable a và khởi tạo giá trị cho nó là 10

  1. Khái báo một variable b và khởi tạo giá trị cho nó là bằng a

  1. Chỉ định varaible b bằng một giá trị khác

variable avariable b không có quan hệ gì với nhau. Nên khi bạn thay đổi giá trị một trong 2 thằng thì sẽ không làm thay đổi thằng kia

3. Copying reference values

Khi bạn chỉ định Reference value từ một variable vào một variable khác, value được lưu trong variable được copy vào vị trí của biến mới

Sự khác nhau là value được lưu ở cả 2 variable có cùng address. Cả 2 varaible bây giờ tham chiếu tới cùng 1 object

Xem ví dụ sau:

Khai báo biến x giữ giá trị là một object có thuộc tính name:

Khai báo biến y = x

Bây giờ cả xy cùng tham chiếu tới một object
Tiếp đến ta thay đổi giá trị của x thì y sẽ bị thay đổi theo

4. Một số ví dụ thường gặp

1. Reference Value trong trường hợp tham số truyền vào function

Ở trường hợp này, nếu:

  • Reference Value là một tham số truyền vào function
  • Trong function ta muốn biến đổi data

=> Ở đây bạn cần cân nhắc khi biến đổi chính data vì nó làm thay đổi giá trị gốc

2. Cách khắc phục thằng trên như thế nào ?

Nếu muốn khắc phục thằng trên. Bạn trên dùng một số hàm để tạo ra những data mới. Tạm gọi đó là clonedData đi. Ta có thể sử dụng Object.assign, Spread Operation (ES6)

Đối với Array bạn có thể tham khảo ở đây: https://futurestud.io/tutorials/clone-copy-an-array-in-javascript-and-node-js

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo