PHP – Hàm

Tram Ho

1) Hàm (Function):

Hàm là một khối câu lệnh có thể được sử dụng lặp đi lặp lại trong một chương trình

Một chức năng sẽ không tự động thực thi khi tải trang

Một hàm sẽ được thực thi bởi một lời gọi hàm

Cú pháp :

Đối số trong hàm (Arguments):

Trong một hàm chúng ta có thể gọi các đối số để thực hiện những nhiệm vụ, hành động trong hàm

Ví dụ:

Hàm có1 đối số:

Hàm có 2 đối số:

Trả về giá trị (Returning values):

Để hàm trả về 1 giá trị, sử dụng câu lệnh return

Ví dụ:

2) Hàm có sẵn trong PHP:

Trong PHP có rất nhiều hàm có sẵn để sử dụng giúp cho việc code trở nên nhanh chóng, dễ dàng hơn

Hàm date():

Định nghĩa: Định dạng ngày giờ cục bộ và trả về chuỗi ngày tháng đã định dạng

Cú pháp:

Format:

Y: năm,

m: tháng,

d: ngày,

H: giờ,

i: phút,

s: giây

Ví dụ:

Đây là thời gian lấy trên server, không đúng với thời gian thực.

Hàm date() kết hợp với hàm date_default_timezone_set(“Asia/Bangkok”) để định dạng về đúng nơi hiện tại

Ví dụ:

Hàm date() kết hợp cùng nhiều hàm để thay đổi thời gian theo mong muốn của người dùng.

Sử dụng hàm: strtotime() thay đổi thời gian.

Ví dụ:

3)Tài liệu:

https://www.w3schools.com/php/func_date_date.asp
https://www.php.net/manual/en/function.date.php

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo