Kubernetes Practice – Quản lý user và phân quyền trên ArgoCD

Tram Ho

Hướng dẫn cách tạo user mới và phân quyền trên ArgoCD. Trên tài liệu của ArgoCD thì không có hướng dẫn kĩ phần này nên mọi người mò khá lâu, do đó mình viết một bài hướng dẫn ngắn để mọi người tìm hiểu nhanh hơn.

Mặc định ArgoCD cung cấp cho ta một user với toàn bộ quyền là admin. Nếu ta làm việc một mình thì không có vấn đề gì, nhưng tới khi đội của ta có nhiều người hơn thì sếp sẽ bảo với bạn là: “Có cách nào để các bạn developer vào xem được logs của ArgoCD mà không cần phải nhờ tới em không?”. Ta không thể cấp user với quyền admin cho các bạn developer được, nên ta phải tạo tài khoản mới và gán cho tài khoản đó các quyền phù hợp.

Tạo tài khoản

Trong ArgoCD để tạo tài khoản cho user mới khá đơn giản, ta chỉ cần thao tác với ConfigMap tên là argocd-cm ở namespace mà ta cài ArgoCD, ví dụ mình cài ở namespace tên là argocd thì cấu hình mặc định của argocd-cm như sau:

Các bạn sao chép cấu hình mặc định và tạo một file tên là argocd-cm.yaml sau đó dán đoạn cấu hình trên vào. Tiếp theo ta cập nhật argocd-cm để tạo user với tên đăng nhập là hanli.

Trong thuộc tính data của argocd-cm ConfigMap ta khai báo user ta muốn tạo, định dạng như sau:

Giá trị capabilities ta sẽ có hai giá trị là apiKeylogin:

  • apiKey cho phép user có thể tạo ra token để truy cập API
  • login cho phép user có thể login vào ArgoCD

Cấu hình ở trên ta đặt tên cho user là hanli và nó chỉ có quyền login, cập nhật ConfigMap.

ArgoCD sẽ tạo một user có tên là hanli, tiếp theo ta cần cập nhật mật khẩu cho user hanli để nó có thể đăng nhập được vào ArgoCD, ta chạy câu lệnh sau.

Giá trị của current-password là mật khẩu của admin. Bây giờ thì user hanli đã có thể đăng nhập được vào ArgoCD, mở giao diện ArgoCD lên và đăng nhập.

Với Username và Password là hanli ta đã cấu hình ở trên. Mặc định khi ta tạo user mới thì nó chỉ có quyền là readonly, không thể thao tác bất kì hành động nào khác. Ví dụ user hanli cần restart Deployment để toàn bộ Pod của Deployment đó được cập nhật lại cấu hình mới, thì khi user hanli thao tác ArgoCD sẽ báo lỗi.

Tiếp theo ta sẽ tìm hiểu cách phân quyền cho user trên ArgoCD.

Phân quyền

Để phân quyền cho user thì ta sẽ thao tác với ConfigMap tên là argocd-rbac-cm, cấu hình mặc định của nó như sau.

Như ta thấy nó sẽ có một trường là policy.default: role:readonly, trường này sẽ cấp quyền readonly mặc định cho user nếu user đó không được cấp quyền ở bất cứ đâu. Sao chép và dán nó vào file tên là argocd-rbac-cm.yaml, để cấp quyền cho một user, ta sẽ thêm vào một trường tên là policy.csv như sau.

Ta sẽ định nghĩa quyền ở trong trường policy.csv với định dạng.

Hoặc.

Trong đó <role/user/group> là tên của role hoặc user hoặc group.

Resource sẽ có các giá trị clusters, projects, applications, <project-name>/<application-name>, repositories, certificates, accounts, gpgkeys, logs, exec.

Actions sẽ có các giá trị get, create, update, delete, sync, override, action/<group/kind/action-name>

Ta đang muốn user có quyền restart được Deployment thì ta sẽ định dạng như sau.

Resource ta sẽ để là applications, và với action theo định dạng action/<group/kind/action-name> thì ta sẽ có action để restart Deployment là action/apps/Deployment/restart.

Tiếp theo giá trị <object> ta để là default/*, mặc định khi ta cài ArgoCD thì nó sẽ có một project tên là default, và nếu ta không tạo thêm project thì toàn bộ applications mà ta đang chạy sẽ nằm trong project default này, và giá trị default/* có nghĩa là ta muốn quyền này được áp dụng cho toàn bộ application trong project default. Nếu bạn muốn giới hạn trong một application thì khai báo là default/<application-name>.

Tuy nhiên nếu ta có nhiều user thì ta cần phải sao chép lại toàn bộ quyền ở trên, lúc này ConfigMap của ta sẽ khá dài dòng, ví dụ:

Ta có thể rút gọn nó bằng cách tạo một role chung và gán nó cho các user khác nhau, ví dụ như sau:

Cập nhật lại argocd-rbac-cm ConfigMap thì user của ta sẽ có các quyền tương ứng.

Done. Các bạn like page DevOps VN để nhận thông báo về bài viết sớm nhất nhé.

Kết luận

Vậy là ta đã tìm hiểu xong cách tạo user và phân quyền trên ArgoCD, các bạn tham khảo thêm ở đây RBAC Configuration. Nếu có thắc mắc hoặc cần giải thích rõ thêm chỗ nào thì các bạn có thể hỏi dưới phần comment.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo