Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Laravel Passport tutorial

Tram Ho

Mở đầu

Laravel Passport được xây dựng dựa trên League OAuth2 server được phát triển bởi Andy Millington và Simon Ham.

Cài đặt

  • Cài đặt Passport qua trình quản lý gói Composer:

Laravel Passport cung cấp sẵn một số migration class để tạo các bảng cần thiết để lưu trữ authorization codes, access tokens, refresh tokens, personal access tokens, thông tin về clients (danh sách các file migration có thể xem tại đây). Để cài đặt các bảng cần thiết cho Laravel Passport, chúng ta dùng lệnh sau:

Tiếp theo, bạn nên thực hiện passport:install lệnh Artisan. Lệnh này sẽ tạo các khóa mã hóa cần thiết để tạo mã thông báo truy cập an toàn

Sau khi chạy passport:install, hãy thêm LaravelPassportHasApiTokens vào AppModelsUser

Cuối cùng, trong config/auth.php tệp cấu hình ứng dụng của bạn, bạn nên xác định một api bảo vệ xác thực và đặt driver tùy chọn thành passport

Cấu hình vòng đời của Token
Theo mặc định, Passport phát hành mã thông báo truy cập lâu dài sẽ hết hạn sau một năm. Nếu bạn muốn định cấu hình thời gian tồn tại của mã thông báo dài hơn / ngắn hơn, bạn có thể sử dụng phương thức tokensExpireIn, refreshTokensExpireInpersonalAccessTokensExpireIn trong AppProvidersAuthServiceProvider

Create Api Routes

Create Controller
Đầu tiên chúng ta sẽ tạo file AuthController.php trong thư mục Controller

Nguồn tham khảo

https://laravel.com/docs/8.x/passport

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo