Hướng dẫn bật chế độ maintenance mode trong Laravel 8.

Tram Ho

Vấn đề cần chia sẽ với các bạn là khi bật chế độ bảo trì trong laravel 8 với câu lệnh php artisan down hoặc Artisan::call("down"). Khi đó, bạn vào bất kỳ đường dẫn nào của website cũng sẽ chỉ nhận được thông báo như dưới đây “503 | SERVICE UNAVAILABLE”.

Bây giờ chúng ta muốn truy cập vào 1 số đường dẫn khi vẫn bật chế độ bảo trì. Ví dụ như chỉ truy cập vào trang quản trị của website chẳng hạn.

Các bạn vào: App/Http/Middleware/PreventRequestsDuringMaintenance.php

Các bạn thay đổi lại thành:

Đoạn code ở trên có nghĩa là cho phép truy những đường dẫn http://localhost/admin , http://localhost/admin/* trong chế độ bảo trì. (ví dụ: * = san-pham || * = them-san-pham). Chúc các bạn thành công

Chia sẻ bài viết ngay