HiveQL trong Hive (phần 1)

Tram Ho

Loạt bài về HiveQL đã là phần cuối trong series Hive rồi, có lẽ sau khi xong HiveQL thì mình sẽ làm thêm 1 vài bài về Hive để giải đáp một số câu hỏi và thắc mắc thường gặp về Hive, một số hướng dẫn và nguồn hữu ích…. nữa. Cùng đón chờ nhé!

1. Select-Where

Ngôn ngữ truy vấn Hive – Hive Query Language (HiveQL) – là một ngôn ngữ truy vấn dành cho Hive để tiến hành và phân tích dữ liệu có cấu trúc trong một Metastore. Phần này sẽ giải thích cách để sử dụng câu lệnh SELECT với mệnh đề WHERE.
Câu lệnh SELECT thường được dùng để lấy dữ liệu từ một bảng. Mệnh đề WHERE làm việc tương tự một điều kiện. Nó lọc dữ liệu sử dụng điều kiện và trả lại cho bạn một kết quả có giới hạn. Toán tử và hàm có sẵn tạo ra một biểu thức đáp ứng điều kiện.

Syntax

Cho bên dưới đây là cú pháp của câu truy vấn SELECT:

Example

Chúng ta sẽ lấy một ví dụ cho mệnh đề SELECT…WHERE. Giả sử rằng chúng ta có bảng employee như bên dưới, cùng với các trường: Id, Name, Salary, Designation, và Dept. Tạo ra một câu truy vấn để lấy chi tiết về nhân viên có lương nhiều hơn 3000Rs.

Câu truy vấn sau lấy chi tiết của nhân viên sử dụng điều kiện bên dưới:

Khi thực thi thành công câu truy vấn, bạn sẽ nhận được response sau đây:

JDBC Program
JDBC Program để áp dụng mệnh đề where cho ví dụ đã cho như sau:

Lưu chương trình trong một file có tên HiveQLWhere.java. Sử dụng câu lệnh sau để compile và thực thi chương trình:

Output:

.
Chủ đề tiếp theo sẽ là SELECT…ORDER BY.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo