Hiểu rõ về Component trong React

Tram Ho

Lời mở đầu

Bài viết này không có mục tiêu cụ thể, nó không phải 1 bài viết hướng dẫn từ A tới Z cho người mới bắt đầu

Nó giống với 1 bài liệt kê các tài liệu liên quan đến Component thì đúng hơn, và hi vọng đâu đó trong bài viết bạn nhặt được 1 phần nào đó bạn chưa biết

Nếu bạn có phần nào không hiểu, đừng ngại để lại 1 Bình Luận cho mình nhé!

1. Component

1 Component sẽ được viết chủ yếu trong [src/features/] và [src/shared/]. Về cơ bản 1 Component sẽ trả về 1 đoạn html.

folder [src/features/] để lưu những Component the từng tính năng, như Login, List, Detail… [src/shared/] lưu những Component được sử dụng nhiều như Header, Footer, Input…

Component có thể là 1 function hoặc là 1 biến lưu 1 callBack funcion đều được.

Tên 1 Component PHẢI bắt đầu bằng chữ in Hoa

Trong Typescript mình hay code như này:

hoặc rút gọn của callBack function:

Component chỉ cho phép trả về 1 tag, nếu muốn trả về hơn 1 tag thì cần bọc lại bằng 1 thẻ khác, nếu không thể bọc được thì có thể dùng cặp thẻ <></>. cặp thẻ này sẽ biến mất khi được gen ra code html

2. TypeScript + React: Component patterns

Danh sách này là tập hợp các mẫu Component cho React khi làm việc với TypeScript.

Basic function components

viết Component như 1 function bình thường

Props

được đặt theo tên component + Props-suffix. Không cần sử dụng React.FC

Destructuring

cũng như trên nhưng dễ đọc hơn

Default props

phương pháp này cho phép đặt giá trị mặc định cho tham số truyền vào nếu Parent Component không truyền tham số xuống Children

Children

thay vì dùng FC hay FunctionComponent, chúng ta sẽ set vào [children] type React.ReactNode

vì nó chấp nhận hầu hết (JSX elements, strings, etc.)

cách sử dụng Children trong Parent Component:

Không cho phép Children

thay vì dùng FC hay FunctionComponent, chúng ta sẽ set vào [children] type React.ReactNode

vì nó chấp nhận hầu hết (JSX elements, strings, etc.)

WithChildren helper type

thay vì dùng FC hay FunctionComponent, chúng ta sẽ set vào [children] type React.ReactNode

vì nó chấp nhận hầu hết (JSX elements, strings, etc.)

Điều này rất giống với FC, nhưng với tham số chung mặc định {}, nó có thể linh hoạt hơn nhiều:

Nếu bạn đang sử dụng Preact, bạn có thể sử dụng h.JSX.Elementhoặc VNode dưới dạng một loại thay vì React.ReactNode.

Cá nhân mình nghĩ phần này tác giả đang vẽ rắn thêm chân.

3. cách 1 Component được hiển thị

mặc định file luôn được hiển thị là index.html, mọi thay đổi trong file này sẽ ảnh hưởng tới cả Project. Nhg đây không phải nơi để sửa global trong React, ngta sẽ cố giữ không sửa file này

bên trong file này sẽ có 1 thẻ: <div id="root"></div>. đây chính là nơi React thay đổi nội dung html hiển thị

file index.tsxthay đổi thẻ này bằng các Component thông qua code

trong file này có [import ‘./index.css’;], đây là nơi áp dụng 1 số css Global

file App.tsxcơ bản dùng để phân từng trang tương ứng với Url, thông qua Router

file Router.tsx thường áp dụng với Extenstion react-router, hoặc phân trang bằng tay

tuy nhiên mỗi Component không phải là 1 Page, Component có thể nhỏ như 1 cái Button, 1 Area hay to như file App.tsx cũng là 1 Component

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo