Giới thiệu về ABAP: Kiểu dữ liệu, Toán tử & Editor

Tram Ho

ABAP là viết tắt của “Advanced Business Application Programming” (Lập trình ứng dụng kinh doanh tiên tiến). Nó là một ngôn ngữ lập trình để phát triển các ứng dụng cho hệ thống SAP R/3.

Phiên bản ABAP mới nhất được gọi là ABAP Objects và hỗ trợ lập trình hướng đối tượng. SAP có thể chạy các ứng dụng được viết bằng ABAP/4, phiên bản ABAP trước đó, cũng như các ứng dụng sử dụng ABAP Objects.

Mà không cần nói thêm nữa, hãy bắt đầu học ABAP.

Lưu ý, hướng dẫn này sẽ không đi vào chi tiết cấu trúc ngôn ngữ ABAP (mà có thể rất nhàm chán để đọc), nhưng sẽ giới thiệu các khái niệm chính để bạn có thể bắt đầu nhanh chóng và tập trung vào các chủ đề quan trọng hơn.

Kiểu dữ liệu

Cú pháp để khai báo một biến trong ABAP

Example:

Dưới đây là danh sách các kiểu dữ liệu được hỗ trợ bởi ABAP

Data TypeInitial field lengthValid field lengthInitial valueMeaning
Numeric types
I440Integer (whole number)
F880Floating point number
P81 – 160Packed number
Character types
C11 – 65535‘ … ‘Text field(alphanumeric characters)
D88‘00000000’Date field(Format: YYYYMMDD)
N11 – 65535‘0 … 0’Numeric text field(numeric characters)
T66‘000000’Time field(format: HHMMSS)
Hexadecimal type
X11 – 65535X’0 … 0′Hexadecimal field

Xử lý dữ liệu

Gán Giá Trị

Arithmetic Operations

Control Statements

Các câu lệnh điều khiển sau đây có thể được sử dụng

– If … EndIf Loop

– Case statement

– While loop

– Do loop

Logical Operator

Danh sách các toán tử logic

  • GE or >=
  • GT or >
  • LE or <=
  • LT or <
  • EQ or =
  • NE or <>

ABAP/4 Editor

Cuối cùng, đây là nơi bạn sẽ dành nhiều thời gian nhất như một nhà phát triển để tạo / sửa đổi chương trình. Transaction SE38

https://www.guru99.com/images/sap/2011/02/13.png

source: guru99.com

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo