Tạo mã QR bằng Ruby on Rails

Tram Ho

Introduction

Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc tổ chức một event nhỏ mang tính 4.0 chưa? Nếu bạn đã trả lời có cho câu hỏi này, thì bạn có nhiều khả năng quan tâm đến việc kiếm tiền và bán vé. Một cách để xác minh rằng ai đó đã mua vé là qua QR Code.
Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn bạn build một web Ruby on Rails có thể generate QR code bằng gem rqrcode

RQRCode là một thư viện để tạo và hiển thị QR code thành nhiều định dạng khác nhau. Nó có một giao diện đơn giản với tất cả các tùy chọn QR code tiêu chuẩn. Nó được chuyển thể từ thư viện Javascript bởi Kazuhiko Arase.

Installation

Mặc định bạn đã biết install ruby và rails nhé.

Thêm gem 'rqrcode' vào Gemfile trong ứng dụng của bạn.
Hoặc có thể cài đặt thủ công bằng command line gem install rqrcode.

Tạo một model là Ticket với attribute là code và action show.

Setup route cho Ticket: resources :tickets, only: :show

Basic usage example

Advanced Options

Đây là các tùy chọn tạo QR Code khác nhau được cung cấp bởi rqrqcode_core.

string – the string you wish to encode

size – the size of the qrcode (default 4)

level – the error correction level, can be:

  • Level :l 7% of code can be restored
  • Level :m 15% of code can be restored
  • Level :q 25% of code can be restored
  • Level :h 30% of code can be restored (default :h)

mode – the mode of the qrcode (defaults to alphanumeric or byte_8bit, depending on the input data):

  • :number
  • :alphanumeric
  • :byte_8bit
  • :kanji
    Ví dụ : qrcode = RQRCodeCore::QRCode.new(‘VUONG’, size: 1, level: :m, mode: :alphanumeric)

Render types

Tạo sample data bằng seed :

as SVG

Basic

Rails

def show
@ticket = Ticket.find_by params

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo