Cách thao tác với Database trong Hive

Tram Ho

Đã là bài viết thứ tư trong series về Hive rồi, bài viết này chúng mình hãy dùng tìm hiểu về cách thao tác với cơ sở dữ liệu trong Hive nhé ^^

1. Tạo database

Hive là một công nghệ cơ sở dữ liệu có thể xác định cơ sở dữ liệu và bảng để phân tích dữ liệu có cấu trúc. Chủ đề cho phân tích dữ liệu có cấu trúc là lưu trữ dữ liệu theo cách thức bảng và chuyển các truy vấn để phân tích dữ liệu. Hive chứa một cơ sở dữ liệu mặc định có tên là default.

Một cơ sở dữ liệu trong Hive là một namespace hoặc một tập hợp các bảng. Cú pháp tạo như sau:

Ở đây, IF NOT EXISTS là một mệnh đề tùy chọn, thông báo cho người dùng rằng cơ sở dữ liệu có cùng tên đã tồn tại. Chúng ta có thể sử dụng SCHEMA thay cho DATABASE trong lệnh này. Truy vấn sau đây được thực thi để tạo cơ sở dữ liệu có tên userdb:

hoặc

Truy vấn sau đây được sử dụng để xác minh danh sách cơ sở dữ liệu:

JDBC Program

JDBC để tạo cơ sở dữ liệu được đưa ra dưới đây.

Lưu chương trình trong một tệp có tên HiveCreateDb.java. Các lệnh sau được sử dụng để biên dịch và thực hiện chương trình này.

Output:

2. Xoá database

Drop Database là một câu lệnh loại bỏ tất cả các bảng và xóa cơ sở dữ liệu. Cú pháp của nó là như sau:

Các truy vấn sau đây được sử dụng để xoá cơ sở dữ liệu. Chúng ta hãy giả sử rằng tên cơ sở dữ liệu là userdb.

Các truy vấn sau đây loại bỏ cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng CASCADE. Nó có nghĩa là bỏ các bảng tương ứng trước khi bỏ cơ sở dữ liệu.

Các truy vấn sau đây loại bỏ cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng SCHEMA.

Câu lệnh này đã được thêm vào trong Hive 0.6.

JDBC Program

Chương trình JDBC để loại bỏ cơ sở dữ liệu được đưa ra dưới đây.

Lưu chương trình trong một tệp có tên HiveDropDb.java. Đưa ra dưới đây là các lệnh để biên dịch và thực hiện chương trình này.

Output:

Kết luận

Cách thao tác với Database trong Hive cũng đơn giản thôi phải không nào, ở bài viết tiếp theo, mình sẽ trình bài tiếp về cách thao tác với các tables trong database của Hive nhé, see ya!!

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo