Cách sử dụng Slick (methor)

Tram Ho

Chào các bạn hôm nay mình sẽ viết phần còn lại về slick. Đó là các methor (phương thức) điều này giúp cho các lập trình viên frondend kiểm soát tốt hơn cũng như control cách hoạt động của slick. Bài trước mình đã viết về event các sự kiện xảy ra cùng với slick nhưng chưa tác động vào cách hoạt động của slick thì methor sẽ giúp chúng ta điều đó.

1. slick

Phương thức khởi tạo của slick
Ví dụ:

Ta sẽ truyền các thuộc tính mà chúng ta muốn config từ ban đầu

2. slick

Phương thức này huỷ bỏ config slick. Đưa các item về trạng thái không có slide
Ví dụ:

Before


After

3. slickNext

Phương thức giúp ta điều hướng các button next và prev mà không cần phải sử dụng button mặc định của slick.
Ví dụ:


Ngoài việc next bằng button mặc định ta cũng có thể gán sự kiện next cho một button khác. Điều này phục vụ rất tốt cho thiết kế slide theo ý muốn của mình

4. slickPrev

Phương thức này tương tự phương thức slickNext
Ví dụ :

5. slickPause, slickPlay

Khi slick ở trạng thái autoplaySpeed slide sẽ chạy liên tục nếu muốn dừng trạng thái này ta sử dụng phương thức slickPause
Ví dụ :

slickPlay sẽ huỷ lệnh slickPause

5. slickGoTo

slickGoTo sẽ show vị trí item mà ta muốn show
Ví dụ:

6. slickCienSlide

Trả về vị trí slide hiện tại
Ví dụ:

7. slickAdd

Thêm một slide. Nếu ta thêm một vị trí cho nó, nó sẽ thêm tại vị trí đó . Nếu không có chỉ mục nào được cung cấp.
Cụ thể các tham số truyền vào như sau:

element: phần tử được thêm vào .
index: vị trí phần tử được thêm vào .
addBefore: thêm vào trước hay thêm vào sau vị trí được chọn .
Ví dụ:

8. slickRemove

Xóa slide theo vị trí, các tham số truyền vào tương tự slickAdd

Ví dụ:

9. slickFilter

Lọc các phần tử trong slide, phương thức này cũng khá hay. Cụ thể các tham số như sau :

Trong đó filter là một funtion:
Ví dụ:

Trong ví dụ này nó sẽ lọc những phần tử có vị trí chẵn. ta có thể thêm phần filter bằng các điều kiện khác ( https://stackoverflow.com/questions/47714202/slick-slider-filter-by-class-issue ) như :

Ừm cũng khá là nhiều và hữu ích rồi mình mong tất cả các bài viết về slick của mình sẽ giúp các bạn control được slide khi desige. Chúc các bạn thành công

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo