Các cách viết mới, ngắn gọn khi sử dụng toán tử trong JavaScript

Tram Ho

Từ ES6, Javascript cung cấp các toán tử mới, giúp chúng ta xử lý các công việc nhanh, và code cũng nhìn chuyên nghiệp hơn.

1. Destructuring Array và Object

Bạn có thể đã viết code như thế này. Giả sử có 1 array bạn muốn lấy giá trị của 1 phần tử trong mảng sau đó gán cho 1 biến khác

Với Array desctructuring bạn sẽ viết ngắn gọn như sau

Vậy nếu bạn muốn gán b cho arr[2] thì sẽ như thế nào? Hãy đặt thêm một khoảng trắng ở giữa.
Cách viết này nhìn gọn và đẹp. Bạn cũng sẽ nhìn thấy nó nhiều khi sử dụng ReactJS và các hook như const [a,setA]= useState();

Đối với Object cũng tương tự như Array, bạn có thể lấy các giá trị từ 1 Object bằng cách sử dụng các Key của chúng:

Bạn cũng có thể swap các biến theo cách sau

Hai biến a, và b sẽ được gán các giá trị của nhau mà ko cần biến temp.

2. Spread Operator

Toán tử này rất hữu dụng. Bạn có thể copy, ghép các array hay object.

  • Copy array hay object

3. Các toán tử điều kiện

  • Có thể các bạn đã biết toán tử logic như && ||sẽ trả về các giá trị khi gặp falsy hoặc truthy. Ví dụ

  • Từ các đặc điểm trên bạn sẽ thấy ứng dụng của nó:

4. Kết luận

Còn một số toán tử nữa mình sẽ đề cập ở phần 2 nhé.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo