Android Floating Action sử dụng thư viện Speed Dial

Tram Ho

Tính năng:

  • MinSdk 14
  • Khả năng tùy biến cao (label, icon, ripple, fab và label background colors, themes support)
  • Animation tương tự Inbox của Gmail
  • Tùy chọn các icon khác nhau cho trạng thái mở/đóng
  • Tùy chọn overlay
  • Hỗ trợ mở rộng menu dưới, trái và phải
  • Hỗ trợ vượt trội cho Snackbar
  • Hỗ trợ tùy chọn cho hành vi trong RecyclerView và NestedScrollView
  • Hỗ trợ cho VectorDrawable
  • Và quan trọng nhất là dễ sử dụng

Cách dùng

Thư viện này có sẵn trên Jcenter. Bạn chỉ cần thêm dòng dưới đây vào Dependencies

Thêm JitPack repository vào build file

Thêm dependency

Sử dụng bằng cách thêm SpeedDialView vào file layout của bạn

Thêm item cho SpeedDialView

Handle click listener

Một số tùy chỉnh bạn có thể sử dụng

Handle onChangeListener

Tùy chỉnh cho các item. SpeedDialActionItem.Builder cung cấp một số setters để tùy chỉnh những thuộc tính của các item

Bạn cũng có thể thay đổi background và hiệu ứng đổi màu khi click

Thêm lớp overlay/touch guard khi menu đang mở
Bạn chỉ cần thêm SpeedDialOverlayLayout vào layout

Sau đó thêm vào SpeedDialView bằng 1 trong 2 cách sau:

hoặc

Trên đây là cách dùng đơn giản của Floating Button sử dụng thư viện Speed Dial. Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo