Lớp trừu tượng trong PHP

Tram Ho

➔ PHP 5 kết hợp khái niệm lớp trừu tượng và phương thức trừu tượng.

➔ Lớp trừu tượng được định nghĩa không nhằm mục đích sử dụng để tạo một đối tượng từ nó; lớp trừu tượng có ít nhất một phương thức trừu tượng phải được khởi tạo để có nghĩa là một lớp trừu tượng.

➔ Các phương thức trừu tượng chỉ khai báo tên phương thức và danh sách tham số (chữ ký phương thức), nhưng không xác định tệp thực thi bên trong (không ai thích các phương thức giao diện).

Kế thừa lớp trừu tượng

➔ Khi một lớp kế thừa một lớp trừu tượng, nó phải định nghĩa (hiện thực) tất cả các phương thức trừu tượng trong lớp trừu tượng mà nó kế thừa.

➔ Ngoài ra, các phương thức phải có cùng mức hiển thị được xác định hoặc cao hơn mức hiển thị được chỉ định trong lớp cha (công khai, riêng tư, được bảo vệ)

Thí dụ

➔ Định nghĩa lớp trừu tượng AbstractClass

➔ Tạo một lớp con ConcreteClass1 kế thừa AbstractClass

➔ Tạo một lớp con ConcreteClass2 kế thừa AbstractClass

➔ Tạo đối tượng $ class1 $ class2

➔ Hiển thị kết quả

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo