#2 – Namespace trong Laravel

Tram Ho

1. Câu lệnh

namespace Name;

ví dụ: namespace AppControllers;

2. What

Namespace giúp tạo ra một không gian tên cho hàm và lớp trong lập trình nói chung và trong PHP nói riêng.

3. Why

Namespace giúp chương trình phân biệt được 2 class có tên trùng nhau.

ví dụ: chúng ta có 2 file mỗi file đều chứa một class và 2 class này lại có một điểm chung là trùng tên. Giờ đây khi bạn nhúng cả 2 file này vào và gọi class thì ngay lập tức chương trình sẽ báo lỗi. Để khắc phục điều đó thì chúng ta cần khai báo namespace cho hai class đó.
Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo