Azure đã sẵn sàng thành cloud-native chưa?

Linh Le

Bài viết tập trung nhìn vào sự phù hợp của nền tảng Microsoft Azure để triển khai các ứng dụng cloud-native Chuyển sang đám mây là một khía cạnh cần xem xét. Mặc dù ngày nay, có sự nhất trí...

Xem chi tiết