Định nghĩa câu nói ‘Đã làm xong việc’

Linh Le

Năng suất của một đội ngũ phụ thuộc rất nhiều vào việc thiết lập định nghĩa "hoàn thành" một công việc là gì cho đội ngũ đó, điều đã được tranh luận trong ít nhất một thập kỷ qua. Có...

Xem chi tiết