Các chuẩn bảo mật XML

Diem Do

Khi một tiêu chuẩn được triển khai mở rộng như XML, các doanh nghiệp quan tâm tới phương diện bảo mật. Bài báo này giới thiệu và giải thích về 5 chuẩn XML đã đề xuất để đối phó với...

Xem chi tiết