Responsive Images trên Web

Cách thông thường chúng ta vẫn sử dụng hình ảnh lớn phù hợp với màn hình lớn và sẽ được co lại khi xem trên màn hình nhỏ, đây là giải pháp đơn giản nhưng có 2 vấn đề lớn,...

Xem chi tiết

Địa chỉ CHS và địa chỉ LBA

Tram Ho

“Bài viết đuợc sử dụng làm tư liệu phụ cho Series Quản trị hệ thống Linux”. Ngoài phương pháp LBA(Logical Block Addressing) giúp định địa chỉ cho những block dữ liệu trên ổ cứng ,phương pháp định địa chỉ CHS...

Xem chi tiết