Tìm hiểu Swift Either enum

Enum trong Swift rất mạnh mẽ và đa năng. Swift enum là 1 type với nguyên tắc riêng, có hỗ trợ cả methods và initializers, và tính năng liên kết các giá trị (Associated Value) cho phép chúng ta sử...

Xem chi tiết

Tìm hiểu Template Pattern

Mẫu Template method định nghĩa một bộ khung của một thuật toán trong một chức năng, chuyển giao việc thực hiện nó cho các lớp con. Mẫu Template Method cho phép lớp con định nghĩa lại cách thực hiện của...

Xem chi tiết