Kiến trúc microservice

Tram Ho

1. Đề bài Bạn đang phát triển một ứng dụng doanh nghiệp: Hỗ trợ nhiều loại client khác nhau bao gồm browser, app mobile, và cung cấp API cho bên thứ ba. Tích hợp với các ứng dụng khác thông...

Xem chi tiết