Zabbix Agent 2 trên máy chủ CentOS 7 dùng để theo dõi MongoDB Replica Set

Tram Ho

Bài trước mình có hướng dẩn các bạn cài đặt zabbix server

Ở bài này mình sẽ hướng dẩn các bạn cài đặt Zabbix Agent 2 trên CentOS 7 để theo dỗi máy chủ Mongodb

Bước 1: Cài Zabbix Agent 2

  • Cài đặt kho lưu trữ Zabbix

  • Cài đặt Zabbix Agent2

  • Bắt đầu quy trình Zabbix Agent2

Bước 2: Cấu hình Zabbix Agent 2 trỏ vào Zabbix Server

Như ở bài cài đặt zabbix server ở địa chỉ 10.19.2.1

Mình dùng lệnh để mở tiệp cấu hình zabbix

trong tiệp tìm và đổi lại những chổ cấu hình

lưu lại và khởi động lại dịch vụ

Bước 2: đăng nhập vào zabbix và add vào hosts : http://10.19.2.1/zabbix/zabbix.php?action=host.view

Chọn theo như hình

image.png

Bước 3: Cấu hình template MongoDB node by Zabbix agent 2

  1. Tạo người dùng MongoDB để theo dõi

Khi tác nhân đã được triển khai và cấu hình, bạn cần đảm bảo rằng bạn có người dùng cơ sở dữ liệu MongoDB mà chúng tôi có thể sử dụng cho mục đích giám sát. Dưới đây bạn có thể tìm thấy một ví dụ ngắn gọn về cách bạn có thể tạo người dùng MongoDB:

Truy cập vào mongodb ta dùng lệnh

Chuyển sang cơ sở dữ liệu quản trị MongoDB:

Tạo người dùng với quyền ‘userAdMinanyDatabase‘ :

Tên người dùng cho người dùng mới được tạo là ‘zabbix_mon’
Mật khẩu cũng là ‘zabbix_mon

  1. Cấu hình Macros theo hình bên dưới

image.png

  • {$MONGODB.PASSWORD} –  tên người dùng MongoDB. Ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt cái này thành zabbix_mon
  • {$MONGODB.USER} – mật khẩu MongoDB. Ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt giá trị này thành zabbix_mon
  • {$MONGODB.CONNSTRING} – chuỗi kết nối MongoDB. Chỉ định địa chỉ MongoDB và cổng tại đây mà Zabbix Agent 2 sẽ kết nối và thực hiện việc thu thập số liệu

Bạn có thể thảm khảo thêm 2 bài viêt :

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo