Xử lý request và refresh token hiệu quả trong React Js với Axios Interceptors

Tram Ho

Mở đầu

Hầu hết một Front-end Developer đều đã từng sử dụng Axios để xử lý các request trong dự án của mình.
Axios interceptor là một tính năng của thư viện Axios dùng để xử lý các request và response trước khi chúng được gửi đi hoặc nhận về.
Nó cho phép bạn tùy chỉnh các request và response trong quá trình giao tiếp giữa ứng dụng của bạn và API.
Sau một thời gian làm việc với nó, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách config Axios interceptor trong một dự án React
sử dụng Typesript

Sử dụng

 1. cài đặt thư viện Axios:

hoặc:

 1. Tạo một file AxiosInterceptor.ts:
 • Ở trong file này chúng ta sẽ tạo ra 3 hàm để config request trước khi gửi đi và response trả về:
 • Config request:

 • Config response success:

 • Config response error:

 • Sau đó, chúng ta sẽ sử dụng các hàm đã định nghĩa ở trên với phương thức request.use và response.use để thêm interceptor vào Axios.:

 1. Cho tất cả hàm vừa tạo vào 1 hàm để export sử dụng:

 1. Sử dụng file AxiosInterceptor.ts chúng ta vừa tạo ở trên:
  Ở đây mình không khởi tạo một instance bằng cách sử dụng axios.create() mà mình vẫn sử dụng axios mặc định và chỉ override lại nó, nên mình sẽ dụng dụng hàm vừa tạo trong file index.tsx:

Kết thúc

Đây là cách mình hay sử dụng để config các request và refresh token trong dự án của mình. Ngoài ra cũng còn những cách khác để xử lý với thư viện Axios , các bạn có thể tìm hiểu thêm để có những cách phù hợp cho dự án của mình.

Tài liệu tham khảo

https://axios-http.com/

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo