Xử lý các ngoại lệ trong JavaScript

Tram Ho

Giống bất kỳ ngôn ngữ nào, Javascript cũng sẽ gặp các tình huống lỗi như: undefined, null, JSON.parse() fail…

Điều này nghĩa là chúng ta phải xử lý những lỗi ngoại lệ này một cách nuột nà nếu chúng ta muốn có một trải nghiệm người dùng tốt cho ứng dụng của mình.

Giải pháp cho vấn đề này là dùng try...catch blocks, việc này cũng giúp ứng dụng của chúng ta ko bị crash khi xảy ra lỗi.

Try…Catch

Để sử dụng try...catch block, chúng ta sử dụng cú pháp sau:

Một ví dụ để dễ hình dung hơn:

Trong ví dụ trên chúng ta khi lấy thuộc tính từ undefined, nên sẽ sinh ra một lỗi ngoại lệ. Trong catch block, chúng ta bắt sự kiện error và log nó ra, kết quả như sau:

TypeError: Cannot read property ‘prop’ of undefined

Khi ứng dụng chạy dòng lệnh undefined.prop, chúng ta có được error message log ra thay vì crashing ứng dụng.

Như trong phần comments trên, try block phải có ít nhất một xử lý nào đó, sau đó là catch block hoặc finally block được khai báo. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể có các trường hợp sau:

Khối catch chứa các đoạn code mà chỉ ra app sẽ xử lý cái gì khi mà phát sinh lỗi ngoại lệ trong try block. Nếu try block phát sinh lỗi thì catch block sẽ được chạy, nếu try block không phát sinh lỗi thì catch block sẽ được bỏ qua.

Khối finally sẽ được chạy sau khi tất cả code trong phần try block hoặc catch block chạy xong. Nó luôn chạy dù có phát sinh lỗi ngoại lệ hay không.

Khối try có thể được lồng bên trong nhau. Nếu khối try..catch bên trong không xử lý catch lỗi thì khối try...catch bên ngoài phải làm điều đó. Một ví dụ để dễ hình dung:

Khi chạy đoạn code trên, chúng ta sẽ thấy log ra:

Inner finally block runs

Outer catch block caught: TypeError: Cannot read property ‘prop’ of undefined’

Có thể thấy là khi khối try...catch bên trong không catch lỗi nên khối try...catch bên ngoài có khai báo catch nên đã xử lý lỗi, và khối finally bên trong chạy trước khối catch bên ngoài.
Try...catch...finally chạy tuần tự từ trên xuống dưới theo thứ tự.

Các khối catch ở trên tất cả đều theo kiểu unconditional (vô điều kiện), tức là chúng có thể bắt tất cả các ngoại lệ xảy ra. Object error giữ dữ liệu về lỗi ngoại lệ. Nó chỉ giữ dữ liệu bên trong khối catch(nó theo kiểu variable scope), nếu muốn sử dụng error object bên ngoài khối catch thì phải gán nó cho 1 biến bên ngoài. Sau khi catch block chạy xong, error object sẽ được giải phóng khỏi bộ nhớ.

Khối finally chứa các đoạn code mà được chạy sau khi code trong try block hoặc catch block chạy, và nó được thực thi bất kể có lỗi ngoại lệ hay không có. Do đó khối finally làm cho trải nghiệm người dùng ít bị ảnh hưởng nhất khi mà ứng dụng của chúng ta xảy ra lỗi (hoặc có thể do các yếu tố khách quan như mất kết nối mạng…). Ví dụ, chúng ta có thể đặt các code clean up ví dụ như close file khi đọc file dù có hay không xảy ra lỗi khi đọc. Khi chạy tới dòng mà phát sinh lỗi ngoại lệ thì toàn bộ code sau dòng đó trong try block sẽ không được thực thi nữa, nên nếu chúng ta xử lý close file ở cuối của try block thì có thể nó sẽ không được thực thi (nếu xảy ra lỗi).
Chúng ta có thể chỉ đặt code sẽ chạy mà không cần quan tâm liệu có phát sinh lỗi hay không như cleanup code, release memory… trong finally block, khi đó chúng ta sẽ không phải dupplicate code khi mà phải xử lý những việc đó trong try và catch block. Ví dụ minh họa:

Chúng ta có thể lồng nhiều block try...catch với nhau:

Trong ví dụ trên chúng ta sẽ không thấy log ra:

second finally runs

bởi vì khối try...catch đầu tiên không catch lỗi ngoại lệ nên khi xảy ra lỗi thì lỗi đó được truyền ra và được catch bởi khối try...catch cha bên ngoài. Nếu chúng ta muốn khối try...catch thứ 2 được thực thi thì chúng ta phải thêm catch block vào khối try...catch thứ nhất, như sau:

Chúng ta còn có thể rethrow các lỗi ngoại lệ mà được bắt ở catch block. Ví dụ:

Như ví dụ trên, chúng ta có 3 output là

error error, finally block is run outer catch block caught error

bởi vì khối catch của block try...catch bên trong đã throw lỗi ngoại lệ một lần nữa sau khi log nó ra, do đó khối catch bên ngoài vẫn được thực thi do nhận được lỗi rethrow từ block catch bên trong.

Vì code chạy tuần tự, chúng ta có thể sử dụng biểu thức return ở cuối try block. Ví dụ, nếu chúng ta muốn parse một chuỗi JSON thành một object, chúng ta muốn return một object rỗng nếu xảy ra lỗi nào đó.

và chúng ta chạy thử hàm trên:

chúng ta sẽ được object rỗng ở dòng thứ nhất và {a: 1} ở dòng thứ 2.

Try…Catch trong xử lý bất đồng bộ

Chúng ta thường sử dụng async – await cho việc xử lý bất đồng bộ trong Javascript, và chúng ta còn có thể sử dụng try...catch block để catch rejected promises và xử lý rejected promises một cách uyển chuyển. Ví dụ:

Trong đoạn code trên, vì chúng ta reject promise trong try block, nên catch block bắt được lỗi trong reject promise và log ra:

something wrong!

Hàm trên trông có vẻ giống với try...catch block bình thường, nhưng thực sự thì điều đó không đúng, vì đây là một async funcion.

Một async function chỉ trả về các promises, nên chúng ta không thể return bất cứ thứ gì thay vì promises trong try...catch block. Khối catch trong async function chỉ là một cách viết tắt cho catch function, hàm mà được chuỗi cùng với then function.
Đoạn code trên tương đương với cách viết sau trong thế giới promises:

Tương tự thì finally block của try...catch trong async cũng tương đương với cách viết finally function trong promise. Ta có 2 đoạn code sau là tương đương:

Quy tắc try...catch lồng nhau ở trên cũng áp dụng được cho async function, nên chúng ta có thể viết code như sau:

Điều này giúp chúng ta dễ dàng lồng các promises và xử lý các lỗi tùy theo scope của chúng. Cách này giúp code sạch sẽ và dễ đọc hơn so với việc chain các then, catchfinally function của promise.

Tổng kết

Để xử lý lỗi ngoại lệ trong JavaScript, chúng ta sử dụng try...catch...finally block để bắt lỗi. Cách này có thể áp dụng cho cả code đồng bộ và bất đồng bộ.
Chúng ta để các đoạn code có thể phát sinh lỗi trong try block, và viết các code xử lý lỗi ngoại lệ trong catch block. Trong finally block, chúng ta viết các đoạn code thực thi mà không quan tâm tới có xảy ra lỗi hay không. Các async function có thể sử dụng try...catch block nhưng chúng chỉ trả về các promises giống như các async funciton khác, nhưng try...catch block trong các function bình thường thì có thể trả về bất cứ thứ gì.

nguồn: https://medium.com/javascript-in-plain-english/handling-exceptions-in-javascript-f14d855be11c

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo