Xây Dựng Web App Dựa Trên Framework Abp

Tram Ho

 

BookStore

 

Source tại : https://github.com/ngotruong09/AbpBookStore.git

Tổng quan

Đây là project dạng non-layered Abp. Các tính năng có trong project gồm:

  • [x] View, thêm, xóa, sửa book
  • [x] Xuất file theo 2 định dạng CSV, EXCEL
  • [x] Tạo thêm client để sử dụng cho phân hệ mobile
  • [x] Cung cấp các api CRUD book cho phân hệ mobile

Mô hình hệ thống

Hệ thống

Các thành phần trong BookStoreService:

Cách chạy project

Set up sql server connection string tại appsettings.json

Sau đó đứng tại thư mục MyAbp.BookStore chạy câu lệnh sau:

Bước tiếp theo, đứng tại thư mục MyAbp.BookStore chúng ta run câu lệnh:

Câu lệnh trên sẽ pull các javascript package mà project sử dụng.

Sau khi câu lệnh trên chạy xong, chúng ta mở IDE Visual studio lên và chạy project.

Gọi Api từ postman

Tạo Client từ Api api/openid/app/create với input:

Phân quyền cho client mobile

Hệ thống

Gọi api connect (theo OAUTH 2.0) để get access token:

Hệ thống

Gọi api get book sử dụng access token ở trên:

Hệ thống

 

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo