Xây dựng ứng dung CRUD JavaScript.

Tram Ho

Introduction

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem xét cách tạo một ứng dụng Crud bằng JavaScript. Chúng ta sẽ tạo một ứng dụng tên Todo. Nó tập trung nhiều hơn vào những người mới học javascript. Ứng dụng đơn giản là thứ phổ biến nhất để xây dựng khi học một ngôn ngữ lập trình mới. Chúng ta cùng bắt đầu:

Required

Bạn cần phải có kiến thức cơ bản Variables, Arrays, Function, and Objects trước khi bắt đầu theo bài hướng dẫn này.

Result

Ở trong hướng dẫn này bạn có thể làm được các việc sau:

  • Thêm mới task
  • Đánh dấu 1 task đã hoàn thành
  • Delete một task đã được thêm mới thành công.

Creating UI

Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách xây dựng giao diện người dùng. Đầu tiên chúng ta cần tạo một file .hmtl file mà chúng ta sẽ viết tất cả các mã html.

Trong đoạn mã trên là một thẻ meta html và một div với class=”container”. Bên trong div chúng ta có một thẻ form và một thẻ ul.
Thể form có các phần tử đầu vào. phần tywr đầu vào có id=”input” cái mà chúng ta sẽ dùng để nhận giá trị nhập vào của người dùng.
Thẻ ul nơi chúng ta hiển thị giá tri người dùng nhập vào sau khi nhấn button Enter
Chúng ta sẽ tạo style cho html để ứng dụng. Tạo file .css và link nó đến phần thân của file .html

Add a task

Chúng ta sẽ tạo 1 file .js và link nó đến phần thân của file .html
File .js chúng ta sẽ viết mã sẽ kích hoạt thẻ đầu vào để gửi giá trị bất cứ khi nào người dùng thêm tác vụ

Trong đoạn mã trên chúng ta đã khai báo một vài biến hằng số biên snayf có thể sử dụng ở bất kỳ đâu trong file .js
Thuộc tính document.getElementById là một phương thức trả về thành phần mà có thuộc tính id. Bạn có thể thấy rằng
tất cả các mã chung ta tạo ra đều có một id cụ thể.
form.addEventListener gửi giá trị sau khi người dùng nhấn button Enter
e.preventDefault ngăn chặn việc reload lại trang khi người dùng nhấn button Enter để submit form
chúng ta sẽ call funtion addTodo().

Chúng ta sẽ tạo function addTodo() chúng ta sẽ call nó mỗi khi người dùng thêm mới task. Trong function
chúng ta đã khai báo một biến newTodo là hằng số được gnas giá trị là theinput.value.
Biến này chỉ có truy cập trong function vì nó là biến cục bộ.

Chúng ta sẽ lưu trữ mảng trong localStorage để chúng tôi vẫn có thể truy cập giá trị bất cứ lúc nào.

Mark a task as completed

Chúng ta đã tạo một hàm render() khác. Trong hàm render(), trước tiên chúng ta sẽ xóa thẻ đầu vào sau khi người dùng add task.
Chúng ta cũng lấy giá trị mà chúng ta đã lưu trữ trong localStorage và lặp qua giá trị này.
Tạo thẻ li, input, và sset input tyle là checkbox. Để check nó là checked hay không chúng ta sẽ thêm sự kiện
kích hoạt khi checkbox được chọn.
Kiểu giá trị đầu vào sẽ có giá trị là boolean khi chon nó sẽ trả về true và ngược lại trả về false
và chúng ta sẽ lưu trữ chúng vào localStorage
if() điều kiện chạy khi người dùng chọn checkbox hoặc bỏ chọn checkbook.

Delete an already added task

Tuy nhiên bên trong hàm render(), chúng ta có một thẻ P để giữ văn bản và hiển thị lên sau khi người add task mới.
Chúng ta tạo một thẻ button và thêm văn bản bên trong “x” nó và chúng tôi muốn khi người dùng nhấp vào nút, nó sẽ xóa một task đã hoàn thành hoặc bất kỳ task nào.
Chúng ta đã thêm xử lý xự kiện để kích hoạt button “x” bất cứ khi nào sự kiện nhấp chuột được thực hiện.
TodoList.splice(i, 1) xóa một tacsk vụ từ localStorage và sau đó, chúng t achạy lại hàm.

item.appendChild() nối tất cả các phần tử Html mà chúng tôi đã tạo vào DOM và cũng thu hồi sau đó có thứ tự như hình bên dưới.

Conclusion

Trong bài viết này, chúng ta đã có thể xây dựng một ứng dụng to-do đơn giản cho phép người dùng thêm task, đánh dấu task đã hoàn thành và xóa các công task đã hoàn thành.

Tài liệu tham khảo.

https://developer.mozilla.org/vi/docs/Web/JavaScript

https://codesource.io/crud-application-with-javascript/

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo