Xây dựng ajax để trỏ dữ liệu từ form và trả về content đã nhập từ form

Tram Ho

Yêu cầu hướng dẫn của chúng tôi.

1. Hình thức html html:

2. Mã số ajax mã ajax

3. Yêu cầu cơ sở dữ liệu

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo