Xác định vị trí thiết bị Android trên GoogleMap

Tram Ho

Ngày nay gần hết các ứng dụng đều lớn đều tích hợp dịch vụ GoolgeMap và location trong ứng dụng của họ để nhận biết được vị trí khách hàng hay thiết bị của người dùng . Điển hình như Grab , Uber , now … sử dụng GoogleMap và location để giúp cho người dùng dễ dàng di chuyển cũng như xác định vị trí khách hàng .Ở bài này mình giới thiệu về cách tích hợp GoogleMap và định vị thiết bị android thông trên GoogleMap

Tích hợp GoogleMap

Cấu hình và thiết lập tệp Manifiest

Mở tệp build.gradle của bạn và thêm phụ thuộc này vào dự án android

Mở tệp Manifiest để thêm một số quyền

Thêm khai báo sau vào tệp manifying của bạn bên trong phần tử gốc của tệp manifiest.

Thêm khai báo sau vào tệp manifying của bạn, Bạn cần đặt bên trong thẻ Application

Thêm khóa API trong project manifest và khai báo key API trong values/string

Thêm đối tượng GoogleMap trong MainActivity.XML

Thiết Lập trong MainActivity.java

Chạy ứng dụng và xem kết quả

Xác định vị trí Android trên GoogleMap

Hãy bắt đầu viết code

Thêm một số quyền xác định vị trí

Ở MainActivity.java các bạn implement các đối tượng sau :onnectionCallbacks , OnConnectionFailedListener và LocationListener

Viết một số phương thức xác định vị trí

  1. setupLocationManager () – Sử dụng để tạo LocationManager trước khi yêu cầu vị trí điểm cuối
  2. createdLocationRequest () – Xử lý tham số yêu cầu để nhận vị trí điểm cuối
  3. setInitialLocation () – Phương pháp này sẽ hiển thị Vị trí được biết đến cuối cùng của thiết bị trên GoogleMap

Viết mã cho phương thức setupLocationManager ()

Viết mã cho phương thức createdLocationRequest ()

Bạn cần xử lý kết quả thông qua OnActivityResult

Viết mã cho phương thức setInitialLocation () :phương thức này có trách nhiệm room vị trí trên màn hình tới vị trí của bạn

Xử lý địa điểm

Kiểm tra phiên bản ứng dụng và yêu cầu người dùng cấp quyền đối với nhưng ứng dụng phiên bản dưỡi 6.0

Cuối cùng gọi lại các phương thức vào onCreate()

Chạy ưng dụng và xem kết quả:

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo