Viết phần mở rộng Swift có thể sử dụng lại

Tram Ho

 • Được cho là một trong những đặc điểm mạnh mẽ và được sử dụng nhiều nhất của Swift cho chúng ta mở rộng và phát triển các protocol cũng như function mới. Chúng ta không chỉ điều chỉnh ngôn ngữ và các library cho phù hợp với các dự án khác nhau mà chúng ta còn có cơ hội để viết các extension có thể được sử dụng lại qua nhiều trường hợp và dự án sử dụng.
 • Ở bài viết này chúng ta hãy cùng nghiên cứu về vấn đề này cũng như các nguyên tác để có thể ghi nhớ khái quát về extension để có thể sử dụng trong nhiều bối cảnh khác nhau.

1/ Generalizing through abstractions:

 • Lấy ví dụ chúng ta sẽ cùng nghiên cứu trường hợp cần cải thiện performance, chúng ta viết các function cho phép chúng ta dễ dàng lưu trữ bài viết trên ổ cứng:

 • Việc mở rộng type cụ thể với extension trên có thể là cách tốt để giảm việc trùng lặp code vừa giúp thực hiện các tác vụ bình thường trên source code dễ dàng hơn. Tuy nhiên, một phần extension đôi khi cũng làm cho code trở nên ít linh hoạt và bị tách rời nhiều hơn. Trong trường hợp này khả năng cao chúng ta sẽ không chỉ lưu giữ Article mà còn lưu các model khác nữa.

 • Chúng ta cùng nghiên cứu để cải thiện extension có thể tái sử dụng:

  • Encode từng value trong JSON, chúng ta cần bất kỳ type có thể sử dụng tuân thủ library Encodable protocol.
  • Chúng ta cũng cần tương thích id với các type cùng loại sao cho tính toán được tên tệp duy nhất.
 • Để thực hiện hai yêu cầu trên chúng ta sử dụng Encodable và add một generic type constraint để chỉ định cache method của chúng ta có thể được gọi trên Identifiable, cung cấp cho chúng ta thuộc tính id chúng ta cần:

2/ Xác định đúng protocol:

 • Chúng ta viết lại extension Article, lần này chúng ta dùng Result type để cho phép result instance có thể mang một array Article để có thể combined với một instance cùng loại:

 • Như caching method bên trên, không có yêu cầu nào từ đoạn code trên yêu cầu biết về Article. Trong trường hợp này, chúng ta cần combine 2 collection value thành một với RangeReplaceableCollection.

3/ Tránh conflic và type polutiton:

 • Trong trường hợp chúng ta xây dựng một nơi lưu trữ cho các framework, cho phép các dự án khác nhau có thể lưu và tài các value bằng cách sử dụng Container. Chúng ta định nghĩa DataConvertible protocol để có thể tạo một vài system type như sau:

 • Cách xử lý trên có thể hoạt động tốt với một dự án độc lập, nhưng nếu chúng ta định chia sẻ chức năng này cho nhiều dự án thì có lẽ các xủ lý này trở nên rắc rối, rườm rà.

 • Vì chúng ta đã định nghĩa các property yêu cầu như data nên có thể nhiều khi nó sẽ trùng lặp với các định nghĩa khác. Điều đó cũng đúng với protocol có nhưng cái tên chung chung như DataConvertible. Trong khi tên của module có thể sử dụng ModuleName.TypeName, tên thuộc tính thì không thể sử dụng cách này.

 • Có một giải pháp tốt cho vấn đề loại này là loại bỏ protocol và thay vào đó là thêm vào type-specific cho Container:

 • Các tiếp cận trên hoạt động tốt với nhiều loại type– điều mà chúng ta mong muốn. Khó khăn xảy ra khi chúng ta muốn thêm nhiều tuỳ chọn cấu hình và tham số vào API container.
 • Lấy ví dụ chúng ta muốn được cấp phép cho các API của user để chỉ định mức độ bền vững sử dụng khi sử dụng value nào đó.

 • Vấn đề của chúng ta trước đây là protocol của chúng ta dễ gây ra xung đột với quy tắc đặt tên, để xử lý vấn đề này chúng ta sử dụng quy ước đặt tên dài dòng hơn một chút. Chúng ta hãy cũng thực hiện một chức năng cho protocol có thể tránh việc thay đổi khi chuyển đổi các UIImage thành Data:

 • Với thay đổi trên extension của chúng ta sẽ tránh được việc gây lỗi khi được tái sử dụng trong các project khác nhau. Chúng ta cùng quay lại vấn đề Container có method write có thể handle bất kỳ ContainerDataConvertible:

 • Vẫn có vấn đề cầ giải quyết, chúng ta cần định nghĩa thêm các protocol các static function để triển khai nó dễ hơn thay vì cứ thêm vào tất cả instance:

 • Đoạn code trên cho phép chúng ta thay đổi mỗi write function mà không cần thêm vào bất kì instance phức tạp nào, bây giờ chúng ta chỉ đơn giản gọi makeContainerData trực tiếp trên mỗi value:

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo